Wáng Xiăoshuài (王小帅)

Tags: 
 1. Must-see

 2. Highly recommended

 3. Recommended

 4. Shanghai Dreams (青红/Qīng hóng) (2005)
 5. Drifters (二弟/Èr dì) (2003)
 6. 11 Flowers (我11/Wǒ shíyī) (2011)
 7. Worth a look

 8. Chongqing Blues (日照重慶/Rìzhào Chóngqìng) (2010)
 9. So Close to Paradise (扁担·姑娘/Biǎndān, Gūniáng) (1998)
 10. Not bad but why don't you read a good book instead

 11. The Days (冬春的日子/Dōng chūn de rìzǐ) (1993)
 12. Patience is running out

 13. Frozen (极度寒冷/Jídù hánlĕng) (1997)
 14. Never mind

 15. Avoid

Author Comments: 

Films by Wang Xiaoshuai ranked in order of preference

To be seen: 3

- The House (梦幻田园/Mèng huàn tián yuán) (1999)
- In Love We Trust (左右/Zuǒ yòu) (2008)
- Red Amnesia (闯入者/Chuǎngrù zhě)

Need to see again: 1
- Beijing Bicycle (Shí qī suì de dān chē / 十七岁的单车) (2001)